Research Group, Nov 2017

Upper Row, from left to right: Zhiqun Lin, Cheng-Hsin Lu, Shuang Liang, Chao Yang, Wenran Wang, Xiangtong Meng, James Iocozzia, Ming He, Young Jun Yoon, Shiqiang Zhao, Yanjie He, Yihuang Chen

Lower Row, from left to right: Meng Zhang, Cynthia Gómez, Qianqian Fan, Yajing chang, Shuang Pan, Kunjie Yuan, Yeu Wei Harn, Jiwoo Yu, Aurelia Wang, Gill Biesold-Mcgee, Shuguang Zhang, Zewei Wang

 


Research Group, Nov 2016

Upper Row, from left to right: Hefeng Zhang, Ruiping Liu, Yupeng Yuan, Yihuang Chen, Yanjie He, Shiqiang Zhao, Ming He, Young Jun Yoon, Jaehan Jung, Sungho Woo

Middle Row, from left to right: Zewei Wang, Xun Cui, James Iocozzia, Matt Rager, Wei Wang, Xiangtong Meng, Cheng-Hsin Lu, Zhiqun Lin

Lower Row, from left to right: Jiwoo Yu, Xiao Li, Kunjie Yuan, Yeu Wei Harn, Yajing chang, Aurelia Wang, Yufen Wang

 


Research Group, May 2015

Upper Row, from left to right: Yingkui Yang, Bo Li, Chaowei Feng, Ming He, James Iocozzia, Young Jun Yoon, Ah-Young Song

Lower Row, from left to right: Zhiqun Lin, Xueqin Liu, Beibei Jiang, Chuchu Zhang, Yanjie He, Zewei Wang, Yihuang Chen

 


Research Group, October 2014

Upper Row, from left to right: Lianhuan Long, Ming He, Yanjie He, Bo Li, James Iocozzia, Xinchang Pang, Dangdang, Yingkui Yang, Yijie Tao, Young Jun Yoon, Chaowei Feng

Lower Row, from left to right: Zhiqun Lin, Yanrong Ren, Beibei Jiang, Xiaoting Chen, Mengye Wang, Cuiping Han, Xueqin Liu, Jaehan Jung, Yihuang Chen

 


Research Group, October 2013

Group Picture in November 2009

Upper Row, from left to right: Shunhua Li, Yanjie He, Xinchang Pang, Katie DelleDonne, Erin Kenworthy, Ruilong Ma, Chaowei Feng, Dajiang Zheng

Lower Row, from left to right: Wenming Liao, Zhiqun Lin, Hui Xu, Hailong Tang, Bo Li, Narongrit Tipcompor, James Iocozzia, Jaehan Jung, Ming He, Young Jun Yoon, Mengye Wang, Chuchu Zhang, Di Yang, Congshan Wan

 


Research Group, October 2012

Group Picture in November 2009

Upper Row, from left to right: James Iocozzia, Dajiang Zheng, Jaehan Jung, Bo Li, Yanjie He, Chaowei Feng

Lower Row, from left to right: Wenming Liao, Zhiqun Lin, Wei Han, Hui Xu, Xukai Xin, Xinchang Pang, Ruifeng Wu, Beibei Jiang, Haihong Ma

 

 

Research Group, July 2011

Group Picture in November 2009

From left to right: Zhiqun Lin, Chaowei Feng, Bo Li, Xinchang Pang, Xukai Xin, , Jaehan Jung, Lei Zhaoand Wei Han.

 

Research Group, July 2011

Group Picture in November 2009

From left to right: Xukai Xin, Diana Gottschalk, Wei Han, Xinchang Pang, Lei Zhao, Chaowei Feng, Jaehan Jung, Meidan Ye and Zhiqun Lin.

 

Research Group, February 2011

Group Picture in November 2009

From left to right: Bo Li, Xukai Xin, Chaowei Feng,Hsiang-Yu Liu, Weijie Yu, Meidan Ye, Xinchang Pang, Diana Gottschalk, Lei Zhao, Laura Lutz, Daniel Vennerberg, Adam Rabe, Kathryn Schlichting, Moneim Ismail, Yoon Hee Jang, Jaehan Jung, Zhiqun Lin, Ming He and Wei Han.

 

Research Group, September 2010

Group Picture in November 2009

From left to right: Wei Han, Bo Li, Jaehan Jung, Lei Zhao, Meidan Ye, Xinchang Pang, Adam Rabe, Yoon Hee Jang, Chaowei Feng, Kathryn Schlichting, Daniel Vennerberg, Laura Lutz, Diana Gottschalk, Xukai Xin, Zhiqun Lin, Weijie Yu and Ming He

 

 

Research Group, May 2010

Group Picture in November 2009

From left to right: Xinchang Pang, Lei Zhao, Jun Wang, Ming He, Xukai Xin, Kathryn Schlichting, Daniel Vennerberg, Diana Gottschalk, Wei Han, Zhiqun Lin and Myunghwan Byun.

 

 

Research Group, November 2009

From left to right: Wei Han, Kathryn Schlichting, Lei Zhao, Zhiqun Lin, Myunghwan Byun, June Wang , Xukai Xin and Ming He.

 

 

Research Group, July 2009

From left to right: Zhiqun Lin, Myunghwan Byun, Lei Zhao, Matthew Goodman, Karen DeRocher, Robert Ireland, and Jun Wang

 

 

Research Group, November 2008

From left to right: Zhiqun Lin, Matthew Goodman, Jun Wang, Myunghwan Byun, and Lei Zhao

 

 

Research Group, November 2007

From left to right: Zhiqun Lin, Suck Won Hong, Jun Wang, Matthew Goodman, Jun Xu, and Myunghwan Byun

The Lin Research Group, last modified 08/08/2011 08:08 AM   Hit Count
School of Materials Science and Engineering @ Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA, 30332

Copyright of Zhiqun Lin